Herný plán – „Mikulášska súťaž o auto – LM2“

 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Ariola s. r. o. , ul. L. Svobodu 2689/80, 058 01 Poprad, IČO: 36 794384, DIČ: 20 22 40 96 75, zapísaná v OR SR, odd. Sro, vložka č. 27121/P (ďalej len „organizátor“).
 2. Súťaž (ďalej len „súťaž“) sa uskutoční v čase od 18. 9. 2020 do 2.4.2021 v prevádzke excelclub (ďalej len „excelclub“), spoločnosti Ariola s. r. o. na území SR, a to v meste: Liptovský Mikuláš – OC Retail Park.
 3. Pravidlá súťaže sú k dispozícii k nahliadnutiu v prevádzke excelclub, v ktorej sa súťaž uskutoční (viď bod 2).
 4. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, okrem osôb zaevidovaných v „registri vylúčených osôb“ v zmysle § 34 zákona o hazardných hrách, ktorá spĺňa ďalej definované podmienky súťaže (ďalej len „súťažiaci“). Pracovník excelclubu (ďalej len „obsluha“) má právo preverovať splnenie zákonných povinností (na tento účel požadovať od súťažiaceho predloženie preukazu totožnosti a vyhotovenie jeho kópie resp. skenu) ako i splnenie súťažných podmienok.
  Súťažiaci musí splniť podmienky:
  a) „aktívneho hráča“ (definícia aktívneho hráča: hráč, ktorý uskutočňuje vklad na video lotériách, výherných prístrojoch alebo ruletách v definovanej prevádzke excelclub v časovom intervale v rámci trvania súťaže určenom organizátorom a zároveň,
  b) že ako aktívny hráč vloží do hry jednorázový vklad minimálne 50 €, ktorý musí prestávkovať v akejkoľvek hre v akejkoľvek video lotérii, výhernom prístroji alebo rulete, musí upozorniť obsluhu prevádzky excelclubu, v ktorej súťaž prebieha, že má záujem zapojiť sa do súťaže.
  Po splnení uvedených podmienok, obsluha ponúkne lístok (ďalej len „lístok“) bezodplatne a každý takýto súťažiaci má možnosť vypísať lístok so svojimi údajmi – meno, priezvisko, adresa (ulica, mesto), telefónne číslo a podpis súťažiaceho (ďalej len „kontaktné údaje“) vo vlastnom záujme riadne a pravdivo, ktorý odovzdá obsluhe a automaticky sa zapojí do súťaže a to spôsobom, ktorý bližšie popisuje bod č. 5. Priebeh súťaže tohto herného plánu.
  Jeden hráč sa môže zapojiť do súťaže neobmedzene, pričom za každých vložených a prestávkovaných 50 €, má súťažiaci možnosť obdržať jeden lístok, tzn. pri vklade a prestávkovaní 500 € má možnosť obdržať 10 lístkov.
  Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, zamestnanci organizátora súťaže, zamestnanci spoločnosti e-gaming Slovakia, s. r. o., zamestnanci spoločnosti Aureola s.r.o. a obsluhujúci personál v jednotlivých prevádzkach excelclubu a casina excel, ani osoby blízke týmto osobám v zmysle § 116 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
 5. Priebeh súťaže
  Po splnení podmienok v tejto súťaži a uskutočnení minimálneho jednorazového vkladu – hráč od obsluhy excelclubu obdrží lístok príp. lístky, kde súťažiaci vypíše svoje kontaktné údaje a následne obsluha tento lístok vhodí do zlosovacieho bubna (ďalej len „bubon“), kde sa zhromažďujú všetky
  lístky od všetkých zúčastnených súťažiacich počas celej doby trvania súťaže, najneskôr však do termínu záverečného žrebovania.
 6. Žrebovanie
  Žrebovanie sa uskutoční v prevádzke excelclub v Liptovskom Mikuláši – OC Retail Park dňa 2.4.2021 (piatok) o 23:00 hod. Organizátor má právo termín a miesto konania žrebovania zmeniť alebo zrušiť.
  Žrebovať sa bude zo všetkých lístkov umiestnených v jednom bubne, pričom lístky sa počas celého trvania súťaže nesmú zamieňať, vyberať z bubna, znižovať ich počet a pod. okrem samotného aktu losovania.
  Priebeh žrebovania: obsluha za prítomnosti ďalšej osoby poverenej organizátorom, vyžrebuje lístok z bubna a nahlas prečíta: meno a priezvisko vyžrebovaného súťažiaceho uvedeného na danom lístku.
  Podmienkou pre potvrdenie vyžrebovanej výhry (ďalej len „výhra“), resp. vyžrebovaného súťažiaceho je jeho osobná prítomnosť v excelclube, resp. mieste konania žrebovania, a zároveň potvrdenie totožnosti súťažiaceho na základe jeho dokladu totožnosti (tým je platný občiansky preukaz alebo iný platný doklad totožnosti, ďalej len „doklad totožnosti“) zhodným s osobnými údajmi uvedenými na vyžrebovanom lístku.
  Povinnosťou obsluhy, resp. ďalšej osoby poverenej organizátorom je porovnanie výherného lístka s dokladom totožnosti. Ak sa kontaktné údaje z výherného lístka zhodujú s údajmi v doklade totožnosti, o čom rozhodne osoba poverená organizátorom, výhercovi vydá jemu patriacu výhru v zmysle týchto súťažných podmienok.
  V prípade, že vyžrebovaný súťažiaci nie je v prevádzke osobne prítomný alebo sa neprihlási o výhru ihneď po tom, ako osoba poverená organizátorom 3x za sebou prečíta meno, priezvisko a identifikačné znaky vyžrebovaného súťažiaceho z hracieho lístka alebo nesplní podmienky pre potvrdenie výhry, takýto vyžrebovaný súťažiaci resp. vyžrebovaný lístok sa stáva neplatným a právo na uplatnenie výhry takéhoto súťažiaceho zaniká. V tomto prípade, ak po prečítaní mena, priezviska a identifikačných znakov vyžrebovaného súťažiaceho 3x za sebou, sa vyžrebovaný súťažiaci neprihlási o výhru, ohlási zodpovedná osoba organizátora márne uplynutie lehoty, vyžrebovaný neplatný lístok odloží bokom a žrebovanie sa opakuje. Žrebovanie pokračuje ďalej, až kým sa vyžrebuje súťažiaci, ktorý splní všetky podmienky tejto súťaže pre potvrdenie a odovzanie výhry. Žrebovať sa môže najviac päťkrát po sebe. V prípade, ak ani piaty vyžrebovaný súťažiaci nesplní podmienky pre potvrdenie nepeňažnej výhry, výhra prepadá v prospech organizátora.
 7. Model výhry
  Súťažiaci v súťaži hrajú o nepeňažnú výhru – osobný automobil značky Hyundai i10 20 1,2i MT STYLE, 62 kW, 5 st. man., vo farbe polar white (ďalej len „automobil“).
 8. Povinnosti výhercu nepeňažnej výhry – automobil
  Po vyhlásení výsledkov žrebovania a po splnení všetkých zákonných a súťažných podmienok pre potvrdenie výhry, sa výhra odovzdá výhercovi osobne a to osobou poverenou organizátorom. O termíne a mieste odovzdania bude výherca hlavnej ceny vyrozumený podľa voľby – písomne, e-mailom alebo telefonicky na kontaktné údaje, ktoré je výherca hlavnej ceny povinný oznámiť
  organizátorovi vyplnením údajov na lístku (viď bod 4 tohto herného plánu). V prípade, že výherca nebude reagovať a neposkytne súčinnosť organizátorovi súvisiacu s riadnym odovzdaním výhry najneskôr do 30.4.2021, nárok výhercu na výhru a jej odovzdanie, zaniká.
  Vyžrebovaný účastník je pri prevzatí výhry povinný potvrdiť prevzatie výhry organizátorovi písomne do protokolu o prevzatí výhry. Výherca je povinný podpísať písomné oznámenie o hodnote výhry, ktoré vystaví organizátor.
  Výhry budú organizátorom odovzdané len tým účastníkom tejto súťaže, ktorí dodržia tento herný plán a splnia podmienky v ňom uvedené.
  Zodpovednosťou každého súťažiaceho je zabezpečiť, aby telefónne číslo a email poskytnuté organizátorovi v rámci tejto súťaže, boli funkčné a dostupné až do riadneho odovzdania výhry. Nemožnosť kontaktovať potenciálneho výhercu bude mať za následok stratu nároku tohto výhercu na výhru. Výherca stráca nárok na výhru aj v prípade nevyzdvihnutia si výhry. Výherca sa musí zúčastniť na odovzdávaní výhry osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom výhercu. Výherca, resp. jeho splnomocnený zástupca musí preukázať svoju totožnosť platným občianskym preukazom alebo iným platným dokladom totožnosti. Nesplnením ktorejkoľvek z podmienok/povinností súťaže je súťažiaci zo súťaže vylúčený, pričom zároveň stráca nárok na výhru.
  Výherca hlavnej ceny je povinný poskytnúť organizátorovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na prepis automobilu na svoju osobu a dáva organizátorovi súhlas použiť odovzdávanie automobilu na reklamné účely, k čomu dáva súťažiaci podpisom lístka (viď bod 4) súhlas. Prepis automobilu na výhercu hlavnej ceny prebehne bez zbytočného odkladu.
  Organizátor nie je povinný odovzdať automobil skôr, než vyžrebovaný účastník podpíše písomný preberací protokol a písomné oznámenie o hodnote výhry – následne môže dôjsť k prepisu automobilu na výhercu hlavnej ceny. Ak k prepisu a následnému odovzdaniu výhry (za vyššie uvedených podmienok) nedôjde do jedného mesiaca od žrebovania, a to z dôvodu neposkytnutia súčinnosti výhercom hlavnej ceny, právo výhercu hlavnej ceny na výhru zaniká.
  Organizátor nie je zodpovedný za vady automobilu. Výherca hlavnej ceny prevzatím automobilu preberá aj všetky práva na uplatnenie vád, ktoré mal organizátor a je povinný uplatňovať vady výlučne len u predajcu automobilu (nie u organizátora), pričom je mu spolu s automobilom odovzdaná aj všetka dokumentácia potrebná na uplatnenie vád.
 9. Výhra je predmetom dane z príjmov v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 písm. i). Nadväzne na § 9 ods. 2 písm. m) sa do základu dane zahrnie len príjem presahujúci hodnotu 350 Eur. Výherca je povinný splniť si všetky povinnosti vyplývajúce mu z platných právnych predpisov ohľadne daňových a odvodových povinností.
 10. Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto stanovenej výhry akékoľvek iné peňažné alebo nepeňažné plnenie. Súťažiaci nemajú voči organizátorovi nárok na žiadne iné plnenie, než je stanovené v týchto pravidlách.
  Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody zapríčinené poskytnutím nesprávnych údajov zo strany súťažiacich alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo odmietnutím výhry.
 11. Výhru nie je možné reklamovať ani meniť jej výšku. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
 12. Podľa ustanovenia § 845 Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov, nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu a pravidlá ich uplatňovania sa riadia podmienkami upravenými týmto dokumentom. Organizátor nehradí súťažiacim žiadne náklady ani škody, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 13. Herný plán tejto súťaže bude pi dobu trvania tejto súťaže k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o veciach týkajúcich sa celej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si plné právo z dôvodov hodných zreteľa kedykoľvek súťaž odložiť, prerušiť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia akejkoľvek náhrady, a to po celý čas trvania súťaže. Každá takáto zmena sa zverejní včas v prevádzke excelclubu, na území SR, v ktorej sa súťaž uskutoční a jej zverejnením nadobúda účinnosť voči organizátorovi aj súťažiacim. V prípade sporu bude rozhodnutie organizátora súťaže záväzné a konečné.
 14. Organizátor má, kedykoľvek počas trvania súťaže, právo kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť súťažiacich v súťaži a v prípade akéhokoľvek sporu, resp. nejasností, posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke týkajúcej sa tejto súťaže, resp. s ňou súvisiacej.
 15. Organizátor má právo, kedykoľvek počas trvania súťaže, vylúčiť akéhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušuje pravidlá súťaže, resp. v plnom rozsahu nespĺňa jej podmienky, pričom súťažiacemu nevzniká právo na náhradu akýchkoľvek vzniknutých nákladov.
 16. Osobné údaje:
  Súťažiaci, po vyplnení svojich osobných údajov na lístku, ktorý obdrží, vyplní a potvrdí svojim podpisom v zmysle bodu 4 tohto herného plánu, berie na vedomie, že poskytnutím svojich osobných údajov na žrebe sa zapája do tejto súťaže ako i to, že jeho osobné údaje budú spracúvané organizátorom uvedeným v bode 1 tohto herného plánu (Ariola s.r.o.) za účelom zabezpečenia priebehu súťaže. Právnym základom spracúvania osobných údajov je predzmluvný vzťah a v prípade výhry zmluvný vzťah ako i plnenie zákonných dôvodov organizátorom podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Súťažiaci svojim podpisom na lístku (viď bod 4) potvrdzuje, že sa pred zapojením do súťaže oboznámil s herným plánom a nasledovnými informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov:
  Prevádzkovateľ osobných údajov: organizátor súťaže (Ariola s.r.o., viď bod 1 tohto herného plánu),
  Zodpovedná osoba – kontakt: office@ariola.sk.
  Účel spracúvania osobných údajov: Účasť v súťaži; poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu súťaže a odovzdania výhry.
  Právny základ spracúvania osobných údajov: Predzmluvný vzťah s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  Právny základ pri výhercovi súťaže: Uzavretie zmluvy s dotknutou osobou podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b) ako i plnenie zákonných povinností organizátora v zmysle § 13 ods. 1,písm.c) zákona č. 18/2018 Z.z..
  Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko alebo adresa na doručovanie, e-mail, telefónne číslo, podpis.
  Doba uchovávania osobných údajov: Pri súťažiacich do uplynutia doby trvania súťaže, t.j. do odovzdaní všetkých výhier. Osobné údaje výhercov súťaže budú uchovávané pre účely daňové, účtovné a registratúrne v zmysle platných právnych predpisov.
  Súťažiaci podpisom lístku, ktorý obdrží, vyplní a potvrdí svojim podpisom v zmysle bodu 4 tohto herného plánu, súhlasím so spracúvaním osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu obrazových záznamov (fotografia výhercu) formou ich vyhotovovania, zhromažďovania na nosičoch osobných údajov (fyzické a dátové nosiče), prehliadania, usporadúvania, uchovávania a zverejnenia na webovej stránke prevádzkovateľa a sociálnych sieťach prevádzkovateľa (Facebook, YouTube, Instagram), za účelom propagácie organizátora, na marketingové a propagačné účely.
  Práva účastníka súťaže v postavení dotknutej osoby: Súťažiaci si je vedomý svojich práv podľa § 19 a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov a prevádzkovateľ si vopred a riadne voči nemu splnil svoju informačnú povinnosť podľa § 15 predmetného zákona a bol v súlade s obsahom tohto herného plánu riadne poučený podľa § 21 zákona o ochrane osobných údajov. V súlade s predmetným zákonom má súťažiaci ako dotknutá osoba právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od organizátora tejto súťaže ako prevádzkovateľa, najmä:
  – potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  – vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme ako i presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  – vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  – opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  – likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,
  – blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  Súťažiaci je informovaný o práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zák. č.18/2018 Z. z., ako i o možnosti kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a práve požadovať likvidáciu osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z.. Písomnú žiadosť je potrebné zaslať na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie v bode 1 alebo na email prevádzkovateľa: office@ariola.sk.
 17. Zapojením sa do tejto súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.
 18. Informácia prevádzkovateľa o ochrane a spracúvaní osobných údajov u prevádzkovateľa, vzťahujúca sa i na súťažiacich a podmienky tejto súťaže, je k dispozícii na www.excelclub.sk ako aj vo všetkých prevádzkach prevádzkovateľa.

V Poprade, 31. 8. 2020
Mgr. Pavel Michalcio
konateľ spoločnosti